Wedstrijdreglement

Home / Wedstrijd / Wedstrijdreglement

Artikel 1: Organisator van de wedstrijd
Deze wedstrijd is georganiseerd door BerryAlloc NV, Industrielaan 100 te Menen, België (hierna “BerryAlloc” dan wel “Organisator” genoemd).

Door zich te registreren en deel te nemen aan deze wedstrijd, aanvaardt de deelnemer op automatische, integrale en onherroepelijke dit wedstrijdreglement. .

 

Artikel 3: Wat kan je winnen?
Je kan jouw BerryAlloc vloer winnen. Het betreft 25M2 aan vloer (zonder accessoires) gekozen uit het assortiment Legend, Pure Click, Riviera of Essentials. De prijzen van deze producten zijn verschillend. Wanneer voor een goedkoper product is gekozen, blijft de gewonnen prijs beperkt tot 25M2 en kan het verschil niet worden opgeëist. Deze prijs kan ook niet geruild worden of omgezet worden in cash. Prijzen zijn persoonlijk en niet over te dragen aan derden.

BerryAlloc behoudt zich ook het recht voor om de prijzen te vervangen door prijzen van een gelijke

waarde.

 

Indien de deelnemer meer dan 25M2 wenst en/of bijhorende accessoires, zullen deze aan de huidige marktprijzen kunnen bekomen worden via de gekozen dealer.

Artikel 4: Wie kan winnen?
Deze wedstrijd is open voor iedereen ouder dan 18 jaar en woonachtig in Vlaanderen met uitsluiting van werknemers van BerryAlloc en hun direct familieleden.

Artikel 5: Hoe kan je winnen?
Op de website www.berryallocwedstrijd.be zijn drie vragen geformuleerd. Antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden op de website van BerryAlloc ( www.berryalloc.be ) Elke maand zal een winnaar worden aangeduid. Dit is de persoon die de meeste vragen juist heeft (idealiter alle drie) en het juiste of dichtstbijzijnde antwoord op de schiftingsvraag heeft gegeven. Elke maand verschijnt er een nieuwe schiftingsvraag op de website.

. .

Bij ex aequo na de schiftingsvraag wordt een winnaar getrokken via lottrekking.

Alleen deelnames via onze website met complete naam, voornaam, email en telefoonnummer zullen in overweging genomen worden. Er is enkel één deelname per persoon toegelaten. Meerdere deelnames per persoon zullen geweigerd worden.
Wanneer een deelname niet is doorgekomen, omwille van welke reden dan ook, dan kan BerryAlloc hier niet voor verantwoordelijk worden genomen.

BerryAlloc heeft het recht om elke deelnemer die poogt om het wedstrijdreglement te omzeilen en of frauduleus te handelen uit te sluiten.

Artikel 6: Wedstrijdperiode
Deze wedstrijd loopt van 31 oktober 2017 om 00u01 tot en met tem 31 maart 2018 om 23u59. Na deze datum worden geen deelnames meer in beschouwing genomen.

Er zullen in de loop van november 2017 tem maart 2018 in totaal 5 winnaars bekend gemaakt worden. Dit zal gebeuren op volgende tijdstippen:

 

1ste winnaar begin december 2017,

2de winnaar begin januari 2018,

3de winnaar begin februari 2018,

4de winnaar begin maart 2018,

5de winnaar begin april 2018,

Na afloop van elke maand (te beginnen met de maand november)  wordt de winnaar ingelicht. De winnaars zullen vooraf persoonlijk via mail of telefonisch gecontacteerd worden om verdere praktische regelingen te bespreken. Deze winnaars zullen ook bekendgemaakt worden op onze website en op sociale media.

Louter door zijn deelname geeft de deelnemer automatisch toestemming tot dergelijk gebruik van zijn gegevens.Artikel 7: Privacy


Conform aan de voorschriften, bepaald door de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy in verband met de behandeling van persoonlijke gegevens, stelt BerryAlloc de deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke gegevens in een bestand, dat uitsluitend door BerryAlloc wordt gebruikt en dat zowel nodig is voor het goede verloop van deze actie alsook gebruikt zal worden voor toekomstige commerciële contacten door BerryAlloc. Door deel te nemen aan deze wedstrijd geeft de deelnemer de uitdrukkelijke goedkeuring aan BerryAlloc  om zijn deelname gegevens te gebruiken conform bovenstaande.

Artikel 5: Overmacht, aansprakelijkheid en rechtspraak die toepasselijk is

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten, in te trekken of aan te passen indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen omwille van overmacht of indien er daartoe gegronde redenen zijn, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.”

Om het correct verloop van de wedstrijd te verzekeren, kan BerryAlloc alle nodige beslissingen nemen waaronder o.a. het uitsluiten van deelnemers. Onder geen enkel beding kan BerryAlloc aansprakelijk worden gehouden voor deze genomen beslissingen.

De wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting en doet geen verbintenis ontstaan in hoofde van BerryAlloc. Bijgevolg is elke aansprakelijkheid vanwege BerryAlloc uitgesloten.

Tevens is BerryAlloc niet aansprakelijk voor enigerlei defecten in de communicatietechnologie, belemmering of onmogelijkheid tot toegang tot de wedstrijdpagina en/of enige schade, materieel, immaterieel, direct of indirect voor de deelnemer of derden ingevolge of door de deelname aan de wedstrijd of gebruik van de prijs.

Deze wedstrijd en de wedstrijdregels worden beheerst en zijn in overeenstemming met de Belgische wetgeving..

Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

Elk geschil, discussie of claim die ontstaat uit deze wedstrijd en deze wedstrijdregels, inclusief de geldigheid, de invaliditeit en de overtreding ervan zullen exclusief door de rechtbank in Kortrijk behandeld worden.